APA Council members (2019-2021) 

 

President  Aria Anata
 Aris Ananta (Indonesia)
Immediate Past President  Doo Sub Kim
   Doo-Sub Kim (South Korea)
Vice President
Premchand
Premchand Dommaraju (Singapore)
Secretary General  Nimfa Ogena
Nimfa Ogena (Philippines)
Treasurer  duanpen1 
Duanpen Teerawanwiwat (Thailand)
Council Members  kojima
Hiroshi Kojima (Japan)
 James KS
James KS (India)
 leiwen jiang
Leiwen Jiang (China)
 Wei Jun Yeung
Wei-jun Yeung (USA)
 Yu Zhu photo
Yu Zhu (China)